Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
 
Heile Oy
Tampereentie 632
16800 Hämeenkoski   
y-tunnus: 1857330-9

YHTEYSHENKILÖ

Sanna Kiuru

REKISTERIN NIMI

Heile Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietojen käyttötarkoituksena on Heile Oy:n ylläpitämän verkkokaupan www.koskikartano.fi asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpitäminen, tiedonvälitys ja markkinointi sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Asiakas voi kieltäytyä vastaanottamasta sähköpostimarkkinointia klikkaamalla sähköpostikirjeen alalaidassa olevaa poistolinkkiä tai ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

 • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);

 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).


Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ

Rekisteri sisältää tietoja www.koskikartano.fi verkkokauppaan rekisteröityneistä yrityksistä ja henkilöistä (yrityksen nimi ja ALV-tunnus, henkilön nimi ja sähköpostiosoite, posti- ja laskutusosoite sekä puhelinnumero).

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä www.koskikartano.fi verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai www.koskikartano.fi –palvelun myyjän asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja.

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • henkilön nimi

 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa

 • suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

 • markkinointiin liittyvät tiedot

 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröity henkilö voi käyttää Henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä tätä tarkoittava pyyntö Heile Oy:lle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Heile Oy oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja www.koskikartano.fi:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi tehdä tietojensa korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa www.koskikartano.fi:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä www.koskikartano.fi:lle tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisteröity voi antaa www.koskikartano.fi:lle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

REKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS, SÄILYTYS JA SUOJAUS

Tietoja säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla sekä tietokoneilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme siitä, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Verkkokaupassamme on käytössä myös SSL-salaus, joka suojaa liikenteen sivuston palvelimen ja kävijän selaimen välillä. Näin varmistamme, ettei ulkopuolinen taho todennäköisesti pysty pääsemään käsiksi esimerkiksi sivuston käyttäjän tunnuksiin tai asiakastietoihin, joita sivustolle syötetään esimerkiksi lomakkeisiin. Myös lomakkeiden lähetys tapahtuu suojatusti.

Heile säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja Heilen välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.

EVÄSTEET

Käytämme evästeitä web-sivustomme käytön helpottamiseksi. Evästeet ovat yleisesti sivustoilla käytössä olevia tiedostoja, jotka selain tallentaa koneen kiintolevylle, jotta web-sivustoamme voidaan käyttää. Käytämme evästeitä, jotta saisimme paremman kuvan siitä, kuinka web-sivustoamme käytetään. Evästeiden avulla voimme myös parantaa käytettävyyttä. Evästeet kertovat esimerkiksi, onko käyttäjä vieraillut sivuillamme aiemmin, vai onko kyseessä uusi käyttäjä. Käyttämiimme evästeisiin ei tallennu henkilötietoja, eikä muita sellaisia tietoja, joiden perusteella käyttäjä voitaisiin jäljittää tai tunnistaa. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, muuta Internet-selaimen asetuksia niin, että kaikki evästeet poistetaan koneen kovalevyltä, kaikki evästeet estetään tai evästeen mahdollisesta tallentamisesta varoitetaan.